Hei kaikki!

May. 4th, 2009 08:20 pm
kaisa: (Default)
[personal profile] kaisa posting in [community profile] suomi
Päätin luoda tämän yhteisön kun tuli mieleeni, että onkohan täällä Dreamwidthissä paljon suomalaisia... joten antakaahan kuulua.

Loin äsken suomenkielisen tyylikerroksen, jotta päiväkirjan tyylin voisi kääntää suomeksi. Käännöksestäni varmaankin puuttuu vielä jotain, mutta toisaalta nuo muutkin tyylikerrokset vaikuttavat olevan vielä osittain keskeneräisiä. Kaikenlaiset kommentit käännöksestä ovat erittäin tervetulleita. :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Suomi / Finland

May 2009

S M T W T F S
     12
3 456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags