(no subject)

Date: 2009-05-09 10:06 pm (UTC)
corvus: Fir needles (Default)
From: [personal profile] corvus
Tässä on yksi suomalainen. Päätin kokeilla tyylikerrostasi, ja se toimii ainakin osoittain. Suomentamatta on joitakin kohtia, mutta en tiedä, estääkö Dreamwidthin järjestelmä niiden suomentamisen, puuttuuko suomennos vai onko tyylikerroksessa tekninen vika.

Minua jäi vaivaamaan kohta "text_tell_friend". Onko se sama asia kuin "Tell a friend about this journal"? Jos on, sen voisi yksinkertaisesti kääntää "Kerro blogista" tai "Kerro päiväkirjasta". "Kerro kaverille" ei ole hyvä käännös, koska viestin voi lähettää muillekin kuin Dreamwidthin jäsenille. Ja sen voi lähettää muillekin ihmisille kuin niille, joita itse pitää kavereinaan. Voisin esimerkiksi kertoa omasta blogistani isälleni, mutta en nimitä isääni kaverikseni. Kertoa-verbi ei tarvitse välttämättä kohdetta "kaveri", sillä on aika itsestäänselvää, ettei blogeja mainosteta sähköpostitse tuntemattomille ihmisille.

On sinänsä hyvä juttu, että olet välttänyt käännöksissäsi tuota kaveri-sanaa. On paljon yksiselitteisempää ja yksinkertaisempaa, jos Dreamwidth-sivusto ei puhu kavereista. Silloin ei tarvitse selitellä kaverille, että on yhä tämän kaveri, vaikkei seuraakaan tämän blogia. Jos vastaisuudessa tulee tarvetta kääntää "friend"-sana joksikin, niin ehdotan sanaa kontakti. "Kontakti" on kyllä muodollinen ilmaus, mutta minulle ei tule mieleen ainuttakaan väärinkäsitystä, mitä se voisi aiheuttaa.

Katselin tyylikerrostasi ja huomasin, että olit laittanut maanantain viikon ensimmäiseksi päiväksi. No, kun käytän tyylikerrostasi, niin blogini etusivun kalenterissa ja arkistossa ensimmäinen päivä on yhä sunnuntai. Tyylikerroksessasi saattaa olla virhe.

Olen tässä kommentissa kertonut sen verran paljon kokemistani tyylikerroksen ongelmista, että täytyy tasapuolisuuden nimissä todeta, että käännöksesi on sujuvan kuuloista kieltä.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Suomi / Finland

May 2009

S M T W T F S
     12
3 456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags